Oidhche a-muigh

Chaidh mi a dh’fhaicinn còmhlain-ciùil à Glascho, Sons and Daughters, oidhche Haoine. Bha iad uamhasach math. ‘Se dithis fhear agus dithis bhan a tha an ceathrar, agus ’sann boidheach ’s ealanta a th’annda. Bha iad a’ cluich aig Spaceland ann an sgìre Silver Lake. ‘Sann gu math “Bohemian,” mar a chanas iad, an sgìre sin. Chòrd an oidhche rium glè math.

Seo Sons and Daughters:

Adele Bethel – Vocals, guitar, piano
David Gow – Drums, Percussion
Ailidh Lennon – Bass, mandolin, piano
Scott Paterson – Vocals, guitar

(feumaidh mi seo eadar-theangachadh fhathast)