Latha math dhuibh o L.A.!

Fàilte chridheil oirbh uile.

‘Se seo a’ chiad sgrìobhadh air a’ bhlog agam a th’ann. ‘Se neach-ionnsachaidh à Los Angeles, California a th’annam. Tha mi a’ fuireach ann an Hollywood, baile gu math ainmeil, agus tha e a’ còrdadh rium glè mhath. Tha mi ag iarraidh fiosrachaidh agus sgeulachdan mu bheatha lathail Hollywoodach a dh’innse dhuibh.

Chan eil deagh Ghàidhlig agam fhathast – nach cuiribh ceart i?
Am bheil sibhse a’ fuireach ann an L.A.? Am bheil sibh air tadhal air a’ bhaile no air California a Deas? Carson nach gabhaibh ann? Clàraibh sibh fhèin agus sgrìobhaibh.