Lùchairt na h-Oscars air Hollywood Boulevard

Nach bu Oscar mac Oisein ic Fhinn? Uill, ’se àm na h-Oscars an-dràsda ann an LA, agus ’se àm glòir ar gaisgeach fhìn a th’ann.

Seo lùchairt na h-Oscars air madainn chiùil, abhaisteach aig deireadh an Fhaoillich. Bidh a h-uile rud a’ dol ag atharrachadh gu mòr san seachdainean ri teachd!