Oidhche a-muigh

Chaidh mi a dh’fhaicinn còmhlain-ciùil à Glascho, Sons and Daughters, oidhche Haoine. Bha iad uamhasach math. ‘Se dithis fhear agus dithis bhan a tha an ceathrar, agus ’sann boidheach ’s ealanta a th’annda. Bha iad a’ cluich aig Spaceland ann an sgìre Silver Lake. ‘Sann gu math “Bohemian,” mar a chanas iad, an sgìre sin. Chòrd an oidhche rium glè math.

Seo Sons and Daughters:

Adele Bethel – Vocals, guitar, piano
David Gow – Drums, Percussion
Ailidh Lennon – Bass, mandolin, piano
Scott Paterson – Vocals, guitar

(feumaidh mi seo eadar-theangachadh fhathast)

Bùth Virgin ùr

Tha an Ridire Richard Branson a’ tighinn an-diugh. Dè nì e? Tha e a’ dol bùth mòr a fhosgladh aig Hollywood and Highland. ‘Se Virgin Megastore an t-ainm a th’air. Bithidh am bùth ùr faisg air an fhlat agam. Tha mi duilich nach eil barrachd airgid agam. ‘Se ionad-bhùthan mòr mòr a tha “Hollywood and Highland” agus ’sann aig meadhan na h-iomhaighean iomraiteach Hollywood a tha an suidheachadh aige air Slighe na Rionnagan air Hollywood Boulevard. Bi Grauman’ s Chinese Theater ri taobh. Tha INXS agus còmhlanan-ciùil eile a’ cluich aig cuirm an fhosglaidh an-diugh. Cha bhi mise ann (feumaidh a bhith ’san oifis!) ach tha mi dìreach air cluintinn Sir Richard air program reidio le Steve Jones, ceòladair maslach bho còmhlan-ciùil The Sex Pistols.

Baile mòr, sanasan-reic mòra

http://www.billboardawards.com/

(roghnaichibh “Sunset Strip” an aite “Times Square”)

Nuair a bha mi a’ dol air ais ’s air adhart air an Sunset Strip, agus mise a’ siubhail o flat agam gu UCLA gach latha, bha mi toilichte a’ faicinn na sanasan-reic mòra mòra.

Chunna mi TV star Diluain. Bha Frankie Muniz a’ draibhadh air Sunset Blvd. ann an car ur, VW bug, far am bi mise a’ dol gu banca.

Mapa nas fhearr aig Google

Sanas-reic as motha ’sa coimhearsnachd agam:

Hollywood and LaBrea

Raithe teine

Bha ceithir teintean mòra an t-seachdain seo chaidh. Bha mi air streapachadh nam beann Verdugo ann am Burbank Disathairne ro thoisich an teine ud. Tha dà theine faisg air Redlands, far am bi mo mhathair a’ fuireach.