Beul na h-oidhche anns an fhèithe

IMG_5667Am measg a’ bhaile mhóir agus ri taobh na sràidean ràpalach, tha an fheithe bheag seo a’ toirt tèarmann do dh’eòin agus do bheathaichean beaga. ‘S e fèithe de dh’fhior-uisge a th’ann an té seo, faisg air a’ mhuir. O thùs bha an t-àite seo làn fèithean fior-uisge agus fèithean sàile, ach chuir tuathanas-muice às dhaibh sna 1920an. ‘Sann aig tòisieachadh na 2000an a bha am fèithe seo ath-stéidhichte a dh’aona-ghnothach, còmhla ri leasachadh na coimhearsnachd.