Dè ur beach? Taghaibh an seo!

Dè bidh toradh an taghaidh nàiseanta an-diugh?
Tha na Republicans a’ dol a ghlèidheadh an Còmhdail
Tha na Republicans a’ dol a chall an Còmhdail
Tha na Republicans a’ dol a chall an Seanadh agus a ghlèidheadh Taigh nan Riochdairean
Tha mi coma
Tha Liverpool a’ dol a bhuannadh Lìog nan Gaisgeach
Free polls from Pollhost.com

Agus dè mu dheidhinn an fhaclair seo? An e deagh BhBC Ghàidhlig a th’ann?

Foghlam

Tha Mayor Villaraigosa toilichte. Tha Bòrd Foghlaim mi-thoilichte. Chur an lagh-mhòd California, the State Assembly, an roinn sgoiltean Los Angeles fo smachd am mayor a’ bhaile. Chan eil foghlam poblach ann an LA a’ dol gu math. Dh’fhàg 50% dhen sgoilearan gun teisteanas (Villaraigosa a-measg nuair a bha e òg). Tha 727,000 sgoilearan ann uile gu lèir.