Stèisean an Aonaidh

Seo talla nan ticeadean ann an Stèisean an Aonaidh. Chan eil an talla seo ga chleachdadh ann an latha an diugh air sàilleibh atharrachaidhean mòra anns na doighean siubhal sna Stàitean. Tha an talla na eisimpleir den ailtireachd mission revival a bha glè chumanta ann an California eadar 1900 agus 1940.

An t-Abstol do Chalifornia: Beannaichte Junipero Serra, OFM

Rugadh e ann am Majorca ann an 1713. Chaidh e a-steach do dh’Ã’rdugh nam Bràithrean Beaga, na Frainseasaich, aig 17 bliadhna dh’aois ann an 1730. Bha inntinn mhath aige, oir fhuair e an cathair feallsanachd Duns Scotus ann an Oilthigh Palma de Mallorca ann an 1744. Ràinig e An Spàinn Nuadh ann an 1749. ’S ann bho Chalifornia a Tuath gu Panama a shìn an tìreachas Spàinnteach aig an àm sin, agus bha Baile Mheagsago na phrìomh bhaile. Cha robh mòran daoine Eòrpach anns na ceàrnaidhean mu thuath an tìreachais, ach bha a liuthad nàisean dùthchasach ann.

’S ann mar ollamh a thòisich Serra ann an Spàinn Nuadh, ach thionndaidh e a bhith na mhiseanaraidh o chionn ghreis. Chaidh e ag obair a-measg na Xi’úi ann an roinn gu tuath air Baile Mheagsago. Dh’ionnsaich e cànan nan Xi’úi agus dh’eadartheangaich e an leabhar-cheist Caitligeach dha.

Anns na laithean sin, bha an tagradh Spàinnteach air California caran cugallach. Dh’fheumadh iad tìreachas dèanamh dheth ro dhèanadh na cumhachdan Eòrpach eile an aon rud. Agus dh’iarr na Frainseasaich a dhèanamh Crìosdaidhean den daoine dùthchasach. Chaidh Fray Junipero do Chalifornia. Mar a b’abhaist, shiubhail e air a chasan fhèin a-mhàin. Stèidhich e naoi miseanan eadar San Diego de Alcalá agus San Francisco de Asís ro bhàsaich e ann an 1784. Thug na Spàinntich air na daoine dùthchasach a’ dol a-steach dhan na miseanan airson an dòigh-beatha Eòrpach a dh’ionnsachadh. Ma ghabh neach ris an iompachadh, cha robh e ceadaichte falbh gu brath. Bha saighdearan Spàinnteach ann còmhla ris na Frainseasaich.

Chaidh Fray Junipero Serra air ainmeachadh beannaichte leis a’ Phàp Iain Pòl II ann an 1988. ’S e “abstol do Chalifornia” a th’ann am Frainseasach mar sin, ach tha sin gu math conspaideach leis an sgrìos a rinn am polasaidh tìreachail Spàinnteach air na h-Ameireaganach Tùsanach. ’S ann an an Carmel a tha an uaigh aige, anns a’ mhisean a stèidhich e fhèin ann an 1770.

24/7 air Hollywood Boulevard

Tha iad ag obair fad na h-uine a-nis, agus cùmaidh iad air gus an latha sonraichte. Thog mi an dealbh seo aig leth-uair an deidh meadhan-oidhche.

24/7 air Hollywood Boulevard

Cuirear am brat-ùrlar dearg anns a’ Ghailearaidh Mòr a dh’aithgearr. Chan eil fhios agam dè an t-ainm nas fhearr airson seo. ‘Se trannsa mòr luachmhor a th’ann. Togaidh mi tuilleadh dhealbhan dheth an ùine goirid.
An Gaileiridh Mòr aig an Taigh-cluiche Kodak


Cò an t-actair?

Chaidh mi gu Taigh-cluiche Kodak an-dè. Tha taigh-cluiche El Capitan mu chonneimh an Kodak air Hollywood Boulevard. Chunnaic mi gun robh prìomh-thaisbeanadh film ann an-sin. ‘Sann aig Disney a tha El Capitan. ‘Se fior thaigh-cluiche a bh’ann o thùs, anns na 1920an. Thog me an dealbh seo. Uaireigin, chluich an actair seo role gu math ainmeil, còmhla ri an riaghladair California, Arnold Schwarzenegger. An aithne dhuibh an t-actair no am film?

Cleasaiche a' sgriobhadh autograph

“Loch” Hollywood

Seo “Loch Hollywood.” Tha e suidhichte eadar Beinn Cahuenga agus meadhan a’ bhaile Hollywood, faisg air an sanas Hollywood ainmeil. ‘Se tasgadh-uisge a th’anns an loch. Chaidh e a thogail eadar 1923 agus 1925.

IMG_0082.JPG

Thog am baile Los Angeles dàm airson canyon mòr a lìonadh le uisge. ‘Se Dàm Mulholland a th’air. Bha Uilleam Mulholland à Bèal Feirste. Bha e na innleadair agus bha e ag obair airson uisge a thoirt gu Los Angeles o fad air falbh.